Algemene Voorwaarden De Hondendagopvang

Artikel 1- Definities In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
1.1Opdrachtnemer: persoon van “De Hondendagopvang”, die de hond van opdrachtgever uitlaat en/of verzorgt.
1.2 Opdrachtgever: persoon (eigenaar van de hond(en)) die het aanmeldformulier heeft ondertekend.
1.3 Aanmeldformulier: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarbij de opdrachtnemer zich verplicht de hond(en) op de afgesproken data of periode uit te laten en/of te verzorgen tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.
1.4 Hond(en): honden van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten en/of verzorgd worden.


Artikel 2- Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer.
2.2 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2.3 Opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijden het recht voor de tarieven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de tarieven geen aanspraak meer maken op eerdere uitgaven.
2.4 Wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen aangekondigd worden op de website van De Hondendagopvang. Indien opdrachtgever binnen 30 dagen geen bezwaar maakt kan geen aanspraak meer worden gemaakt op informatie verstrekt in eerdere uitgaven.
2.5 De hond(en) waarvoor opdrachtgever de overeenkomst met opdrachtnemer heeft afgesloten dient/dienen de basiscommando’s te kennen en sociaal in omgang te zijn bij soortgenoten en mensen.
2.6 Uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer kan indien een teef loops is alleen na overleg geschieden.

Artikel 3- Rechten en plichten opdrachtgever
3.1 Opdrachtgever is verplicht het aanmeldformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
3.2 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt. (Uitlaatservice)
3.3 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijden. Indien de hond niet aanwezig is bij bezoek van opdrachtnemer worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht. (Uitlaatservice)
3.4 De hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten dient ingeënt te zijn met de cocktailenting en tegen kennelhoest te zijn gevaccineerd. Opdrachtgever dient dit aan te tonen door middel van inzage in het entingsboekje van de desbetreffende hond. Tevens dient de hond preventief behandeld te zijn tegen vlooien en teken.
3.5 Opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid en eventuele ziektes van de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
3.6 Opdrachtgever machtigt hiervoor opdrachtnemer om in geval van calamiteiten op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen die haar in de gegeven situatie voorkomen.
3.7 Opdrachtgever wordt door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van afwijkend gedrag en gezondheidsproblemen van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
3.8 Voor de uitlaatservice dient bij verhindering opdrachtgever 24 uur voor het uitlaten opdrachtnemer hiervan in kennis te stellen. Voor de dagopvang dient bij verhindering de opdrachtgever 4 dagen van te voren opdrachtnemer hiervan in kennis te stellen. Is dit niet het geval dan zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden en zal geen restitutie plaatsvinden.
3.9 Honden voor de dagopvang moeten op de afgesproken data worden gebracht en weer worden opgehaald door opdrachtgever.(Of anders na overleg met opdrachtnemer)

Artikel 4- Rechten en plichten opdrachtnemer
4.1 De hond(en) worden op afgesproken tijden opgehaald en thuisgebracht door opdrachtnemer (Uitlaatservice).
4.2 De hond(en) waarvoor de overeenkomst is afgesloten worden door opdrachtnemer voor de uitlaatservice gedurende 45 minuten tot 1 uur uitgelaten.
4.3 Opdrachtnemer verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het welzijn van de hond(en).
4.4 De opdrachtnemer is verplicht om, gedurende de overeengekomen opvangperiode, als een goede huisvader voor de hond te zorgen en deze te verzorgen (huisvesten, voeren, beweging verschaffen).
4.5 Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, mits anders afgesproken.
4.6 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de hond(en) een penning met een telefoonnummer van opdrachtnemer draagt tijdens het uitlaten.
4.7 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de opdracht stop te zetten, wanneer hij van mening is dat het onverantwoord is de hond(en) uit te laten.
4.8 Indien er geconstateerd wordt dat de hond een besmettelijke ziekte/aandoening heeft, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.
4.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden honden te weigeren.
4.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst op non-actief te zetten tijdens vakantie of snipperdagen. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal twee weken vooraf mede te delen aan opdrachtgever.
4.11 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij calamiteiten die het onmogelijk maken op een verantwoorde en veilige manier de overeenkomst uit te voeren tijdens zeer slechte weersomstandigheden of ziekte af te zien van de overeenkomst.
4.11 Opdrachtnemer verplicht zich ernaar te streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 5- Betalingen
5.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn inclusief B.T.W.
5.2 Opdrachtnemer is, indien gewenst door opdrachtgever, verplicht om een prijsopgave te overhandigen.
5.3 Betaling dient voorafgaand aan uitvoering van de opdracht te worden voldaan.
5.4 Het verschuldigde bedrag dient voor de uitlaatservice minimaal 4 dagen voor aanvang van de opdracht in bezit te zijn van de opdrachtnemer. Het verschuldigde bedrag voor de dagopvang dient uiterlijk 1 week voordat de hond gebracht wordt te zijn voldaan. De betaling kan per giro worden voldaan.
5.5 Indien de betaling achterwege blijft tot na een met de opdrachtnemer afgesproken uiterlijke betaaldatum dan heeft opdrachtnemer het recht om opdrachtgever in gebreke te stellen en volgt een ingebrekestelling vermeerderd met € 10,00 administratiekosten.

Artikel 6- Aansprakelijkheid
6.1 De opdrachtnemer is niet aan te merken als eigenaar/bezitter van de hond(en).

6.2 Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn, waarbij eventuele schade veroorzaakt door de hond(en) onder de dekking valt.
6.3 Opdrachtnemer heeft een WA bedrijfsverzekering afgesloten en aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade voor zover deze het verzekerde bedrag niet overtreft.
6.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en letsel, zonder enig opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en).
6.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, dan worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betrokken honden gedeeld.
6.7 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.17 Juli 2005